Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KLACHTENPROCEDURE
DEFINITIES________________________________________
Afnemer : degene die met UITJECOCON een overeenkomst heeft gesloten, zowel deelnemer als opdrachtgever.
Deelnemer : degene die op basis van een overeenkomst met UITJECOCON aan een activiteit deelneemt.
Opdrachtgever : degene die UITJECOCON opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van een activiteit voor haar doelgroep.

Activiteit, hieronder wordt verstaan elke denkbare vorm van kennisoverdracht en leren zoals een cursus, training, workshop, lezing, seminar, symposium workshop e.d.
________________________________________
TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (daaronder begrepen schriftelijk / digitaal geaccepteerde offertes) met UITJECOCON omtrent de deelname aan activiteiten.
________________________________________
INSPANNINGSVERPLICHTING
Degene die van UITJECOCON een cursus afneemt dient de gevraagde opdrachten die in het cursusmateriaal vermeldt staan wel te bestuderen. Deze dienen voor een succesvol resultaat. Er worden geen klachten geaccepteerd over het resultaat van de cursus als er geen inspanning is geweest om een succesvol resultaat daadwerkelijk te verkrijgen.
________________________________________
TOTSTANDKOMING
De overeenkomst tussen UITJECOCON en de deelnemer komt tot stand door schriftelijke aanmelding dan wel inschrijving via de website van UITJECOCON.
De overeenkomst tussen UITJECOCON en de opdrachtgever komt tot stand door opdrachtverlening aan UITJECOCON door de opdrachtgever en de acceptatie daarvan door UITJECOCON.
________________________________________
VERVANGING EN ANNULERING
Indien UITJECOCON door overmacht niet in staat is de activiteit te verzorgen, geeft zij dit zo spoedig mogelijk door aan de afnemer. UITJECOCON zal zo mogelijk gelijkwaardige vervanging regelen. Indien UITJECOCON daar niet in slaagt zal in overleg met de afnemer de activiteit opnieuw worden ingepland.
Indien UITJECOCON door overmacht niet in staat blijkt te zijn de activiteiten te verzorgen, zal binnen een termijn van 1 maand na de oorspronkelijke vastgestelde datum van de activiteit, het factuurbedrag worden gerestitueerd.
UITJECOCON heeft het recht tijd en locatie van de activiteit te wijzigen. Een activiteit kan vervallen of verplaatst worden indien zich te weinig deelnemers aanmelden.
Annulering is uitsluitend schriftelijk/digitaal mogelijk. Tenzij activiteit reeds is begonnen, geldt voor deelnemers de volgende annuleringsregeling.
– Indien aanmelding 6 weken of meer voor aanvang van de activiteit plaatsvindt, geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos schriftelijk/digitaal kan worden geannuleerd.
– Bij annulering minder dan 4 weken voor de aanvang van de activiteit wordt de volledige prijs in rekening gebracht. De deelnemer kan zich echter laten vervangen mits deze persoon over vergelijkbare kwalificaties beschikt. Vervanging na de start van de activiteit is niet meer mogelijk.
– In andere gevallen wordt 10% van de prijs als inschrijfkosten in rekening gebracht.

Deze regeling in niet van toepassing op online producten.
________________________________________

BETALING

Betaling dient uiterlijk binnen twee weken na de op de factuur vermelde datum te geschieden. Bij niet tijdige betaling kan de vordering ter incasso uit handen gegeven worden. In dat geval komen alle daarmee samenhangende kosten voor rekening van de afnemer.
________________________________________

AUTEURSRECHT, EIGENDOMSRECHT EN PRIVACY

Van het door UITJECOCON verstrekte (cursus-)materiaal blijven alle rechten voorbehouden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UITJECOCON is het niet toegestaan om het (cursus-)materiaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken of op enigerlei wijze het (cursus-) materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikking te stellen.

De afnemer en UITJECOCON zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bij de uitoefening van hun werkzaamheden als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
________________________________________

KLACHTEN

Klachten dienen uiterlijk binnen dertig dagen na verrichting van de door UITJECOCON verrichte activiteit schriftelijk of digitaal te worden ingediend op het e-mailadres dan we postadres van UITJECOCON (zie de website).

Indien de afnemer niet binnen dertig dagen na het verrichten van de dienst een klacht heeft ingediend, wordt hij geacht de activiteit akkoord te hebben bevonden.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

UITJECOCON zal binnen 30 dagen na het indienen van de klacht reageren met een voorstel om tot een oplossing te komen.

Indien de afnemer niet tevreden is met het voorstel van UITJECOCON om de klacht af te wikkelen, meldt hij dat binnen 14 dagen na ontvangst van het beschikkingsvoorstel aan UITJECOCON.
________________________________________

AANSPRAKELIJKHEID

UITJECOCON betracht ten aanzien van al haar activiteiten altijd de uiterste zorg. In het geval er toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is UITJECOCON slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal het door de afnemer betaalde factuurbedrag.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld is UITJECOCON niet aansprakelijk voor de indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst.